1. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


2. ગુજરાત  હાઇ કોટ ની વેબ સાઇટ


3. ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ

4. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ

5. ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોધ્યોગિકી  સંસ્થા  ગુજરાત સરકાર

6. શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર


  •   ગુજરાત ની યુનીવર્સીટીઓ1.   ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here
2.   ભાવનગર  યુનીવર્સીટી-click here
3.   સૌરાષ્ટ્ર  યુનીવર્સીટી-click here
4.   વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here
5.   આણંદ  કૃષિ યુનીવર્સીટી-click here
6.   આંબેડકર ઓપન યુનીવર્સીટી-click here
7.   ગણપત  યુનીવર્સીટી-click here
8.   ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ  યુનીવર્સીટી-click here
9.   ગુજરાત ટેકનિકલ  યુનીવર્સીટી-click here
10. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ -click here
11. ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનીવર્સીટી ગુજરાત  -click here
12. જુનાગઢ કૃષિ  યુનીવર્સીટી-click here
13. કચ્છ  યુનીવર્સીટી-click here
14. M.S. યુનીવર્સીટી વડોદરા -click here
15. નવસારી  કૃષિ  યુનીવર્સીટી-click here
16. ઉત્તર ગુજરાત યુનીવર્સીટી પાટણ -click here
17. રક્ષા શક્તિ યુનીવર્સીટી- click here
18. સરદાર પટેલ (S.P .) યુનીવર્સીટી-click here   મહત્વની વેબસાઇટ
1. ગુજરાત યુનિવર્સીટી

  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola