ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે

1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે  અહી ક્લિક કરો

2.ભાવનગર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે - અહી ક્લિક કરો

3.ગુજરાત ટેકનીકલ(GTU) યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે - અહી ક્લિક કરો

4.સૌરાષ્ટ્ર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટેઅહી ક્લિક કરો

5.વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -   અહી ક્લિક કરો

6.ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી ના રીઝલ્ટ  માટેઅહી ક્લિક કરો

7. Dr. Babasaheb Ambedkar Opan University Rejult માટે - અહી ક્લિક કરો


 

  Multi Purpose Health worker Common Selection List with full name,Marks,District Allocated - અહી ક્લિક કરો

  PTC Second Year Result 2012  - અહી ક્લિક કરો 

  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola